Sponsring


Sponsring

Vi är med och stöder sådan verksamhet på vårt eget område, som berör våra ägarkunder och aktiverar en stor skara barn, ungdom och familjer – både inom idrott, kultur och inom samhälleliga sektorn. 

För Varuboden-Osla är det viktigt: 
  • att vår sponsring berör många människor
  • att sponsringen är lokal
  • att vår partners verksamhet inte strider mot våra grundvärderingar
  • att det finns en barn- och ungdomsprofil i våra sponsoravtal
  • att sponsoravtalen ger rum för aktiviteter och kundträffar
  • att sponsringen är tydlig beträffande mål, aktivitet, ansvar och uppföljning.

Vi sköter företagets sponsrings-/understödsförfrågningar centraliserat. På det sättet försäkrar vi oss om att ingångna avtal följer företagets strategier och att sponsringen är rättvis och jämlik på hela vårt verksamhetsområde. 

Lämna in ansökan om sponsorstöd

Eventuella frågor kan skickas per e-post till vbo.sponsor@sok.fi.

Vi får rikligt med förfrågningar och dessa behandlas ett par gånger i månaden, m.a.o. inte dagligen.