Styrelse


Styrelse

Enligt handelslagets stadgar består styrelsen av verkställande direktören och 3–5 medlemmar, som utses av förvaltningsrådet. Styrelsemedlemmarna väljs för ett år åt gången. 

Till styrelsens viktigaste uppgifter hör att

  •  besluta om handelslagets centrala strategier och målsättningar, 
  •  årligen besluta om handelslagets ekonomiska helhetsmålsättningar och erforderliga verksamhetsplaner,
  •  besluta om investeringar och försäljning av fast egendom, 
  •  styra och övervaka den operativa affärsverksamheten. 
Varuboden-Oslas styrelse 2020:
  • Ordförande: bankdirektör Arto Nurmi-Aro
  • Vice ordförande: EM, DI Merja Partio
  • VD (Varuboden-Osla) Hannu Krook
  • EM Heidi Collander